Kraunama..

Bendrosios nuostatos

1. Tinklalapio lankytojų asmens duomenų valdytojas yra URBKASA.LT tinklalapis, juridiškai, nuosavybės teise priklausantis UAB „URBKASA“, atsižvelgiant į asmens (kliento rezidavimo valstybę), bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos „URBKASA“ UAB pasitelkia teikdama paslaugas ir kurie yra įgalioti veikti „URBKASA“ UAB vardu. URBKASA kontaktiniai duomenys skelbiami URBKASA.lt kontaktų puslapyje. URBKASA paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: info@URBKASA.lt.

2. URBKASA surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi URBKASA darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

3. Asmens duomenų tvarkymui URBKASA gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir (ar) savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie URBKASA vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais URBKASA imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi URBKASA nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat URBKASA užtikrins, kad minėti asmenys bus saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

Ši Privatumo politika yra URBKASA Bendrųjų paslaugų dalis, kuri įsigalioja jums lankantis svetainėje ar užsiregistravus sistemoje, naudojantis Užklausos forma. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai jums naudojantis URBKASA, kaip prekių ir paslaugų teikėjo paslaugomis. Todėl rekomenduojama išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas prieš pradedant naudotis URBKASA paslaugomis.

5. URBKASA gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

6. Jūs galite lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite atsidaryti paskyrą URBKASA tinklalapio sistemoje ir (ar) naudotis kitomis URBKASA siūlomomis paslaugomis, URBKASA prašys jūsų pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis ir atlikti nustatytas tapatybės nustatymo procedūras.

7. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. URBKASA pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasi šiame tinklalapyje, turite pareigą kaskart įsitikinti, jog esate susipažinęs(-usi) su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma jūsų apsilankymo šiame tinklalapyje momentu.

„URBKASA.LT“ VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad URBKASA tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • teikiant informavimo apie Bendrovės veiklą, teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
 • vykdant tiesioginę rinkodarą;
 • vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
 • gerinant paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais (telefoninių pokalbių įrašymas);
 • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant „URBKASA“ darbuotojų duomenis.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

URBKASA renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir URBKASA paslaugomis, pvz., srauto duomenys – skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
 • duomenis apie tinklalapio paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo trukmė, kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
 • duomenis, užfiksuotus telefoninių pokalbių įrašuose, kai skambinate URBKASA telefono numeriais ar atsiliepiate į URBKASA darbuotojų ar atstovų skambučius;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

URBKASA gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su URBKASA sudarote paslaugų teikimo ar prekių pirkimo ar kitą sutartį. URBKASA teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai URBKASA siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą, arba kai įrašomi pokalbiai aukščiau paminėtais tikslais. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo URBKASA gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais). URBKASA gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenys?

URBKASA saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga URBKASA teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Teikiant elektroninių ryšių paslaugas, URBKASA tvarko srauto duomenis tik tiek, kiek reikalinga užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
Tvarkant asmens duomenis URBKASA gali priskirti Jus tam tikrai klientų kategorijai, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pasiūlymu, kad URBKASA galėtų pateikti individualius pasiūlymus, pritaikytų turinį pagal vartotojo interesus, informuotų apie prekes ir paslaugas.
URBKASA imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam URBKASA teikia ar gali teikti asmens duomenis?

 • URBKASA tokius duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka URBKASA tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas);
 • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • partneriams, pavyzdžiui, reikalavimo teisių perėmėjams, tuo atveju, kai siekdama užtikrinti efektyvų įsiskolinimų valdymą URBKASA perduoda jiems reikalavimo teisę į kliento mokėtiną sumą;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

URBKASA.LT SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

 • administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus URBKASA.LT serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;
 • naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau;
 • registruojantis paslaugoms URBKASA elektroninėje Užklausos formoje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį;
 • įsigyjant prekių ar paslaugų URBKASA elektroninėje Užklausos formoje renkame duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, statybinės medžiagos, jų pavadinimai, markės, kiekiai ir kitos užsakymo detalės, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai. Duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie kliento paskyros momento.

Jūsų pateikiama informacija ir privatumo apsauga

Naudodamiesi mūsų tinklalapiu, Jūs savanoriškai galite pateikti asmeninės informacijos apie save, t.y. elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris ir kita ryšio palaikymo informacija. Mūsų bendrovei (UAB „URBKASA“) Jūsų pateikiama informacija reikalinga tam, kad palaikytume su Jumis ryšį, informuotume Jus apie naujienas, teikiamas paslaugas, vykdomas akcijas, taikomas nuolaidas ir privilegijas, geriau ir efektyviau patenkintume Jūsų poreikius.
Mes taip pat suteiksime Jums galimybę informuoti mus, jei nenorite gauti nepageidaujamos informacijos apie mūsų prekes ir Jums teikiamas paslaugas.
Užpildę užklausos formą tinklalapio „URBKASA.LT“ „Užklausa“ dalyje, Jūs pateikiate išsamią informaciją apie save, kuri bus patalpinta į mūsų duomenų bazę. Jūsų pateiktus asmens duomenis įsipareigojame naudoti išskirtinai tik mūsų bendrovės teikiamų paslaugų susijusiais tikslais.
Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Jūs apsilankote tinklalapyje, kadangi Jūsų interneto protokolo adresą turi atpažinti mūsų serveris. Mūsų tinklalapyje taip pat naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai vadinami „cookies“. Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti tinklalapio naršymo kokybę, padėti mums sužinoti tinklalapio ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti tinklalapio lankytojų srautus, tobulinti mūsų tinklalapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti klientų poreikius.
Kiekvieną kartą lankydamiesi „URBKASA.LT“ tinklalapyje galite atsisakyti naudotis valdymo įrankiais „cookies“ (liet. „sausainukai“ arba „slapukai“), tačiau tokiu atveju mes negalime garantuoti tinklalapio naršymo kokybės.
Mes įsipareigojame saugoti Jūsų privatumą ir pateikiamą informaciją naudoti išskirtinai šiose nuostatose nurodytiems tikslams, be Jūsų sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, nebent to reikalautų įstatymai.

Ką galite pasirinkti?

Apsilankę URBKASA interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, Microsoft Edge“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

Daugumoje naršyklių galima:
 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį naudojantį naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant URBKASA tinklalapį) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine URBKASA tinklalapiu.
Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje www.allaboutcookies.org ir jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

KAS YRA SLAPUKAI

Cookies iš anglų kalbos išvertus reiškia „sausainukai“ arba „slapukai“, taip lietuvių kalbos įmantrybės leidžia juos vadinti slapukais. Dažnai straipsniuose matome įvairias terminologijas, kurios apibūdina šį žodį.
Paprastais žodžiais tariant slapukai, tai yra internetinių svetainių informacija (pvz. „URBKASA.LT“), kuri lieka Jūsų kompiuterio atmintyje, apsilankius joje.
Slapukų pagrindinės funkcijos yra įsiminti lankomų puslapių prisijungimus, jei to reikalaujama, lankomos internetinės svetainės kalbą, pat jie gali padėti Jūsų kompiuteriui įsiminti paslaugų krepšelio informaciją „URBKASA.LT“ svetainėje. Naudojami slapukai leidžia supaprastinti kitą prisijungimą prie internetinės svetainės, ir patį naršymą padaro efektyvesniu ei greitesniu.
Taip pat slapuką galima traktuoti kaip mažos apimties failą, kuris turi savo identifikacinį numerį, kuris padeda atpažinti lankytojo naršyklę, kad jam nereiktų iš naujo suvedinėti prisijungimo informacijos. Pabrėžiama, kad slapukai nenuskaito jokios vartotojo asmeninės informacijos, kuri nėra susijusi su internetinę svetaine. „URBKASA.LT“ tinklalapyje naudojami slapukai taip pat lankytojų analizei, t.y. paskaičiavimui kiek lankytojų apsilankė, iš kokio regiono ar miesto.

SLAPUKŲ ŠALINIMAS

Jeigu norėsite išjungti slapukus, gali neveikti kai kurios lankomos internetinės svetainės funkcijos. Nes beveik visos svetainės, naudoja slapukus automatiniu būdu. Jeigu norite daugiau sužinoti apie šių mažų failų funkcionalumą apsilankykite tinklalapyje aboutcookies.org
Naršyklės dažniausiai leidžia tokius automatinių slapukų šalinimo variantus:

 • Slapukų ištrynimas
 • Slapukų blokavimas pagal numatytuosius nustatymus
 • Slapukų leidimas pagal numatytuosius nustatymus
 • Slapukų ir svetainių duomenų saugojimas pagal numatytuosius nustatymus, kol išeinate iš naršyklės
 • Konkrečių svetainių ar domenų slapukų išimčių kūrimas

SLAPUKŲ RŪŠYS

BŪTINIEJI SLAPUKAI

Tai slapukai, kurių dėka vartotojas gali naršyti po svetainę ir naudotis pilnai jos funkcijomis (pvz. naudotis internetinės svetainės „URBKASA.LT“ savo paskyra). Jie leidžia žiniatinklio serveriams reaguoti į naršytojo veiksmus esamuoju laiku. Nesant šiems slapukams, joks užsakymas negalėtų būti atliktas. Dar viena šių slapukų funkcija: užtikrinti kad svetainės greitis būtų optimalus.

FUNKCIONALUMĄ GERINANTYS SLAPUKAI

Šių slapukai dėka padidėja svetainės funkcionalumas, išsaugo naršytojo pasirinktas nuostatas: užfiksuoja informaciją apie vartotojo pasirinkimą (pvz. padeda išsaugoti naršytojo prisijungimo vardą, slaptažodį) Šių slapukų renkamą informaciją galima padaryti anoniminę, be to, jie negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

SVETAINĖS VEIKIMĄ GERINANTYS SLAPUKAI

Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją, ir nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Nes jų tikslas padėti svetainei veikti efektyviau.
Slapukų teikiama informacija anonimiška ir padeda suprasti, kaip naršytojai naudojasi „URBKASA.LT“ svetaine, tokiu būdu leidžia pagerinti būdą, pristatyti geriau svetainės turinį lankytojui. Šias paslaugas paprastai teikia nepriklausomos vertinimo ir tyrimų bendrovės. Tokiu atveju šiuos slapukus gali nustatyti trečiosios šalies bendrovė (trečiosios šalies slapukai)
Tokia bendrovė pvz. „Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad URBKASA nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš BITĖS interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
URBKASA darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir URBKASA svetainės lankytojus.
Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į URBKASA su prašymu suteikti informaciją apie URBKASA tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip URBKASA juos tvarko;
 • kreiptis į URBKASA su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į URBKASA su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia URBKASA arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte URBKASA persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad URBKASA tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).
 • Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į URBKASA duomenų apsaugos darbuotoją elektroniniu paštu info@URBKASA.LT. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į URBKASA bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – el. paštu;
 • žodžiu – telefonu nr. +370 675 63210;
 • raštu – adresu: Biržulio g. 4, Pavandenė, LT-88301 Telšių r., Lietuva.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

URBKASA atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje URBKASA.LT .

Autorinės teisės

Visos šio tinklalapio autorinės teisės priklauso UAB „URBKASA“, be išankstinio savininko sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kurią tinklalapio dalį trečiųjų asmenų komercinėje-ūkinėje veikloje. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus galinčius pažeisti tinklalapio savininko nuosavybės teises į šį tinklalapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai, reklamai, pažeidžiančius autorių teises, kitus teisės aktus ir galiojančią praktiką.

Kitos nuostatos

Teisinės nuostatos buvo patalpintos „URBKASA.LT“ tinklalapyje ir įsigaliojo 2013 m. balandžio 10 d., tačiau vykdant 2018 m. gegužės 25d. LR įsigaliojančių BDAR teisės aktų nuostatas, Taisyklės atnaujintos. Mes pasiliekame teisę keisti ir pildyti šias Teisines nuostatas. Apie reikšmingus pasikeitimus bus pranešta mūsų tinklalapyje arba Jūsų nurodytu adresu trijų mėnesių laikotarpyje po tokių papildymų ar pakeitimų.
Jums lankantis mūsų tinklalapyje ir pateikiant informaciją apie save, yra laikoma, kad susipažinote ir sutinkate su šiomis Teisinėmis nuostatomis.

Atnaujinta 2018-12-20